กระทรวงการคลัง เตรียมความพร้อมสร้างบำนาญให้ประชาชนอาชีพอิสระทุกจังหวัด มีเงินออมหลังเกษียณ

0
126

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการประชุมมอบนโยบายบทบาทกองทุนการออมแห่งชาติ ในการส่งเสริมการออมภาคประชาชน ประจำปี 2566 ว่า กระทรวงฯ ได้มีการผลักดันการออมเพื่อการเกษียณเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ ในการพัฒนาระบบการออมให้มีประสิทธิภาพและเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยกำหนดกิจกรรมให้ครอบคลุมถึงกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ อีกทั้งแผนแม่บทและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน ถือเป็นการสร้างความตระหนักรู้ของการบริหารจัดการเงิน สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินได้ รวมทั้งมีความรู้และทักษะทางการเงินที่เพียงพอในการนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม


ขณะที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา มีการปรับเพิ่มเพดานเงินสะสมของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ จาก 13,200 บาท/ปี เป็น 30,000 บาท/ปี เพื่อให้สมาชิกส่งงานออมได้มากขึ้น และปรับเพิ่มเพดานเงินสมทบของรัฐบาลจากเดิม 600-1,200 บาท/ปี ตามช่วงอายุของสมาชิก เป็น 1,800 บาท/ปี ทุกช่วงอายุของสมาชิก เพื่อจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้ามาเป็นสมาชิกและจำนวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่สูงจะทำให้สมาชิกมีเงินบำนาญเพิ่มขึ้นช่วยสร้างความมั่นคงในอนาคตให้มีเงินเพียงพอ หรือการดำรงชีพยามชราภาพได้