ยกย่องศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศ สานต่อมรดกภูมิปัญญา

0
233

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในโอกาสเนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ว่า วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกวาระหนึ่งของชาติไทย ด้วยเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระปฐมบรมศิลปิน แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ทรงพระปรีชาล้ำเลิศในศิลปกรรมแขนงต่างๆ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ต่องานศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งเป็นการ ยกย่องเชิดชูเกียรติเหล่าศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานศิลปะของชาติ ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาชาติรัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นวันศิลปินแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2528 เป็นต้นมา ศิลปินแห่งชาติถือเป็นปราชญ์ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศ ในด้านศิลปะหลากหลายแขนง ซึ่งได้อุทิศตนสร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานศิลปะอันล้ำค่า เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ ศิลปินแห่งชาติจึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณูปการ ต่อประเทศชาติ รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญ กำลังใจแก่ศิลปินแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง


เนื่องในโอกาสที่วันศิลปินแห่งชาติ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง ในนามของรัฐบาล ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังศิลปินแห่งชาติ ตลอดจนศิลปินทุกแขนงและผู้เกี่ยวข้องกับงานศิลปะทุกท่าน ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่ควรแก่การยกย่อง ซึ่งได้อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า เพื่อสานต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้ดำรงอยู่เป็นสมบัติอันล้ำค่า เป็นศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของชาติสืบไป