BHP ฝึกอบรมสมาชิก PCEC เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น ยื้อชีวิตและ คืนชีพ

0
130
สมาชิก พัทยาซิตี้เอ็กซ์แพทคลับ เข้าร่วมอบรม ทำ CPR & AED ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
สมาชิก พัทยาซิตี้เอ็กซ์แพทคลับ เข้าร่วมอบรม ทำ CPR & AED ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

เมื่อ 09.00 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 61 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้นำคณะสมาชิก Pattaya City Expats Club จำนวน 22 คน เข้าร่วมอบรมการทำ CPR & AE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการ ช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบเหตุ  เมื่อพบเหตุการณ์จริง

การอบรมในครั้งนี้เป็นการทำ CPR ช่วยเหลือเบื้องต้น ในโครงการฝึกอบรมช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน Basic life support (BLS) โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้ให้ความรู้โดยการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ AED เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำทักษะไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหยุดหายใจแบบฉับพลันกลับคืนสู่สภาพปกติ อาทิ การผายปอด และ การนวดหัวใจภายนอก ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการประเมินภาวะหยุดหายใจของผู้ประสบเหตุ โดยใช้ขั้นตอนการทำ CPR การใช้อุปกรณ์ AED เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปปรับปฏิบัติได้จริง ก่อนการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที

นอกจากนี้ในการอบรม ยังมีการสอนให้ใช้เครื่องกระตุกหัวใจชนิดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา ที่สามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยอัตโนมัติ และยังสามารถให้การรักษาด้วยการช็อคไฟฟ้า กระตุ้นหัวใจ การใช้กระแสไฟฟ้าอย่างถูกต้อง

นายริชาร์ด สมิธ หนึ่งในผู้นำคณะสมาชิก PCEC เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ กล่าวว่า การที่ได้นำสมาชิกเข้าร่วมอบรม เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้นำไปใช้ และช่วยเพื่อนมนุษย์ที่ประสบเหตุในกรณีหัวใจหยุดเต้น ก่อนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล การทำ CPR ให้กับผู้ป่วยถือเป็นสำคัญที่สุดในเบื้องต้นการในช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และยังสามารถนำไปช่วยเหลือในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับคนในครอบครัวได้

ผู้เข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติ ในการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ผู้เข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติ ในการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน