ไทย-อิสราเอล ยืนยันความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างกัน ในโอกาสครบรอบ 70 ปี ในปี 2567

0
587

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนางออร์นา ซากิฟ เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ณ ห้องรับรอง ทำเนียบรัฐบาลทั้งสองฝ่าย ชื่นชมความสัมพันธ์ทางการทูตที่แนบแน่นต่อกัน ในโอกาสครบรอบ 70 ปี ในปี 2567 และได้หารือร่วมกัน ด้านความมั่นคง ด้านแรงงาน ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งด้านการพัฒนาและการท่องเที่ยว


พลเอก ประวิตร ย้ำขอความร่วมมืออิสราเอล ในการดูแลความปลอดภัยแรงงานไทยและผลักดันกฎหมายกองทุนชดเชย เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง เพื่อส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการแรงงานไทยและนายจ้างอิสราเอล รวมทั้งสนับสนุนผลักดันแรงงานภาคเกษตรไทย ภาคการก่อสร้าง ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในลักษณะ G to G ขณะเดียวกัน ไทยประสงค์ความร่วมมือด้านการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงขาดแคลนน้ำในพื้นที่ EEC รวมทั้งความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ และการสร้างรั้วประเทศโดยใช้เทคโนโลยี พร้อมทั้งยินดีต้อนรับและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอิสราเอลในไทย และย้ำว่าไทยพร้อมสนับสนุนสันติภาพที่ยั่งยืน โดยขอให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง


เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย ยืนยันสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน และขอชื่นชมรัฐบาลไทยกับการรับมือปัญหาโควิด-19 ที่ผ่านมา พร้อมสนับสนุนผลักดันความร่วมมือด้านแรงงาน โดยจะเร่งผลักดันให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านแรงงานระหว่างกันและพร้อมดูแลความปลอดภัยแรงงานไทยในอิสราเอล สำหรับด้านความมั่นคง อิสราเอล พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือด้านไซเบอร์ ด้านอาหารและด้านน้ำ รวมทั้งเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยพร้อมให้ความร่วมมือกับไทยด้านการค้าการลงทุน เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างกัน