โรงรับจำนำของรัฐ เปิดสาขาใหม่ที่จังหวัดปทุมธานี

0
56

นายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ และนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามในสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อจัดตั้งเป็นที่ทำการสถานธนานุเคราะห์ 45 จังหวัดปทุมธานีผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานธนานุเคราะห์ หรือ สธค.โรงรับจำนำของรัฐ ได้มีนโยบายในการขยายสาขาแห่งใหม่สาขาที่ 45 จังหวัดปทุมธานี โดยใช้พื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ จึงได้จัดทำความร่วมมือกันภายใต้นโยบายผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเปิดให้บริการกับประชาชนเข้าถึงการให้บริการโรงรับจำนำของรัฐและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่


โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ ได้ทำการเช่าพื้นที่ดินบางส่วนของการเคหะแห่งชาติ ในโครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไท (เทพกุญชร 34) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อก่อสร้างอาคารขนาด 1 ชั้น เป็นที่ทำการสถานธนานุเคราะห์ 45 (แห่งใหม่) โรงรับจำนำของรัฐ จังหวัดปทุมธานี ที่ได้มาตรฐานมีสภาพพร้อมที่จะใช้งานและเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่า