โรงพยาบาลในเครือ BDMS ภาคตะวันออก จัดประชุมวิชาการ การดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

0
157
ทีม BDMS Eastern trauma network  บรรยายเรื่อง "Trauma fast track in BDMS Eastern trauma network"การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อลดการสูญเสียชีวิต
ทีม BDMS Eastern trauma network บรรยายเรื่อง “Trauma fast track in BDMS Eastern trauma network”การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อลดการสูญเสียชีวิต

เมื่อ 15 พฤศจิกายน 61 ที่  โรงแรมมิตร์ บีช พัทยา ชลบุรี  ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ภาคตะวันออก ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โรงพยาบาลศรีระยอง โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี และโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา  ในนาม BDMS Eastern Trauma Network ร่วมกันจัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “Trends in Management of Trauma Care 2018” ครั้งที่ 1 เพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ทันสมัยตามแนวทาง Advanced Trauma Life Support (ATLS) โดยมี นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออก กล่าวเปิดงาน ซึ่งในการประชุมวิชาการ ที่จัดขึ้น 2 วัน ระหว่าง 15 – 16 พฤศจิกายน 61 โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เข้าร่วมฟังจำนวนกว่า 300 คน

โดยมีหัวข้อการบรรยาย อาทิ เรื่อง “Trauma 4.0: What is a trauma network?” โดย นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธาน BDMS CoE Institute Committee – Trauma เรื่อง “Trauma in geriatric patients” โดย ผศ.ดร.กรองได อุณหสูตร BDMS Trauma Network Program Manager Bangkok Dusit Medical Services PCL เรื่อง “How to manage orthopedic trauma cases” โดย นพ.ปรัชญา จรัสจิตวิไล ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เรื่อง “Trauma fast track in BDMS Eastern trauma network” โดยทีม BDMS Eastern trauma network เรื่อง “Safety medical record in ER and pit falls” โดย นพ.มาโนช โชคแจ่มใส อาจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง “New ATLS 2018” โดย ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิตร ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “Traumatic brain injury” โดย นพ.เดชา คินธร ผู้อำนวยการศูนย์สมอง โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เรื่อง “Systematic Management: care of trauma patients in emergency room” โดย ผศ.ดร.ชัจคเณค์ แพรขาว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง “Safety in emergency room –Violence” โดย รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “care in traumatic brain injury 4.0” โดย ผศ.ดร.นิภาวรรณ สามารถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง “Update Rabies Vaccine 2018” โดย ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

โดยทีม BDMS Eastern trauma network จำนวน 5 ท่าน เปิดการอบรบเรื่องการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อลดการสูญเสียชีวิต เนื่องจาก สิ่งที่เกิดขึ้นในทุกช่วงเทศกาลสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นช่วงปีใหม่หรือสงกรานต์ ก็คือ สถิติอุบัติเหตุทางท้องถนน ซึ่งประเทศไทยมีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก  ซึ่งสถิติผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกรุงเทพ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี โดยแต่ละเคสมีความซับซ้อนของการบาดเจ็บ ในหลายอวัยวะ ต้องใช้ทีมแพทย์สหสาขาในการรักษาการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง วิธีการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้การสังเกตอาการของผู้บาดเจ็บในเบื้องต้นเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อวางแผนการเคลื่อนย้ายและดูแลได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานการดูแลผู้บาดเจ็บ ก่อนนำส่งยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมอย่างรวดเร็ว ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการ

สำหรับการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยจะต้องถูกเตรียมพร้อมโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน อายุรแพทย์ ในกรณีที่ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยสูงสุด ความพร้อมในส่วนของโรงพยาบาล ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจเอกซเรย์ CT Scan หรือ MRI โดยละเอียด บุคลากรในห้องแล็บ และธนาคารเลือดจะจัดเตรียมความพร้อมอย่างครบถ้วน บุคลากรในห้องผ่าตัดจะจัดเตรียมอุปกรณ์ทำการผ่าตัด โดยให้ลำดับความสำคัญของผู้ป่วยอุบัติเหตุทางกระดูกสันหลังก่อน เมื่อทุกอย่างพร้อมผู้ป่วยก็จะได้รับการรักษา โดยการผ่าตัดตามที่ศัลยแพทย์วางแผนการรักษาไว้ให้เกิดความปลอดภัยอย่างที่สุด.

ภายในงานมีการออกบูธแนะนำเครื่องมือแพทย์ ด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ทันสมัย และปรึกษาปัญหาสุขภาพ แนะนำการป้องกันโรคภัยจากเชื้อไวรัส ฯลฯ จากโรงพยาบาลในเครือ BDMS ภาคตะวันออก
ภายในงานมีการออกบูธแนะนำเครื่องมือแพทย์ ด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ทันสมัย และปรึกษาปัญหาสุขภาพ แนะนำการป้องกันโรคภัยจากเชื้อไวรัส ฯลฯ จากโรงพยาบาลในเครือ BDMS ภาคตะวันออก