“แส่วผ้า” เสริมทักษะแก่ชาวบ้าน สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

0
68

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการสนับสนุนส่งเสริมให้แรงงานไทยเกิดอาชีพและสร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพ โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์ รวมไปถึงแรงงานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ได้ฝึกทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแก่แรงงาน และเล็งเห็นถึงอัตลักษณ์ที่สวยงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดไว้จากรุ่นสู่รุ่น ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เห็นคุณค่าความงดงามและควรจะส่งเสริมให้ราษฎรนำมาสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม


อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังกล่าวด้วยว่า การจัดฝึกอบรมดำเนินการภายใต้โครงการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (โครงการพระราชดำริ) ประจำปีงบประมาณ 2565 สาขา การแส่วผ้าพื้นเมือง 30 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือแรงงาน เป็นการสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองและสังคมเกิดการยอมรับในศักยภาพการทำงาน