แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา

0
165

จากการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์  โรงพยาบาลเอกชนและองค์การเภสัชกรรม ร่วมปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับตารางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาเพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ ในเครือสมาคมโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศนำไปเลือกใช้ตามความเหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญมีข้อคิดเห็นต่างๆ โดยอ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการเป็นหลัก รวมทั้งความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญประกอบกันไปด้วย เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการใช้วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ที่เหมาะสมกับคนไทย ได้มีข้อสรุปในภาพรวมเป็นไปในทางเดียวกันและสามารถแนะนำออกมาเป็นแนวทางคือ 

กลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 หรืออาจมีการติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน รับโมเดอร์นา 2 เข็ม ห่างกัน 28-42 วัน และเข็ม 3 ห่างจากเข็ม 2 ประมาณ 2-3 เดือน 


กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้ว 1 เข็ม หาก 1 เข็มนั้นเป็นเชื้อตายคือ ซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม ให้ฉีดโมเดอร์นา 2 เข็ม ระหว่างเข็มห่างกัน 28-42 วัน หาก 1 เข็มที่ฉีดแล้วเป็นแอสตร้าเซนเนก้า ให้ฉีดโมเดอร์นา เป็นเข็ม 2 โดยห่างจากเข็มแรก 4-12 สัปดาห์ หากเข็ม 1 ที่ฉีดไปแล้ว เป็นไฟเซอร์ ให้ฉีดโมเดอร์นา เป็นเข็ม 2 โดยห่างจากเข็มแรก 3-6 สัปดาห์ 3.กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้วครบ 2 เข็ม ให้ฉีดโมเดอร์นา เป็นเข็ม 3 เพื่อกระตุ้นภูมิ โดยหาก 2 เข็มที่ฉีดแล้วเป็นซิโนแวค ซิโนฟาร์ม ให้ฉีดเข็ม 3 ห่างจากเข็ม 2 ประมาณ 1-3 เดือน หาก 2 เข็มที่ฉีดแล้วเป็นแอสตร้าเซนเนก้า ให้ฉีดโมเดอร์นา ห่างจากเข็ม 2 นาน 6 เดือน หาก 2 เข็มเป็นวัคซ๊นสูตรผสม ให้ฉีดโมเดอร์นา ห่างจากเข็ม 2 นาน 3-6 เดือน หาก 2 เข็มที่ฉีดแล้วเป็นไฟเซอร์ ให้ฉีดโมเดอร์นา ห่างจากเข็ม 2 นาน 6 เดือน 


กลุ่มเฉพาะเจาะจง เช่น หญิงตั้งครรภ์ คนที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน 

กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้วครบ 2 เข็ม และได้รับเข็มสามกระตุ้นเรียบร้อยแล้ว ยังมีแนวทางที่ชัดเจน ณ เวลานี้ ทั้งนี้ให้ปรึกษาถึงความจำเป็นกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและโรงพยาบาล