เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาโครงการเราเที่ยวด้วยกันส่วนต่อขยาย

0
88

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 18 อีก 2 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ เพื่อใช้ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างรอการประกาศเป็นโรคประจำถิ่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เสนอขอความเห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกันส่วนต่อขยาย เฟส 4 จำนวน 1 ล้านสิทธิ เพื่อสามารถเปิดระบบให้ประชาชนจองสิทธิเข้าร่วมโครงการและเข้าพักได้ภาย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ ภายใต้เงื่อนไขเดิม โดยต้องจองล่วงหน้า 7 วัน เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ และเพิ่มเงินหมุนเวียนในภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว


กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การลดเงินเพิ่ม ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมด หรือแต่บางส่วน


กระทรวงคมนาคม ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย

กระทรวงพลังงาน เสนอโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ของการไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย