เร่งเก็บน้ำ 4 เขื่อนหลัก บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

0
99

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่า ปัจจุบัน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 10,056 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯ ภาพรวมสถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้อย เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกส่วนใหญ่ในขณะนี้ ยังคงอยู่ในพื้นที่ท้ายอ่างฯ ทำให้จำเป็นต้องเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ตอนบน เพื่อสำรองไว้ในการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ ในช่วงฤดูแล้งหน้าให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันมีปริมาณน้ำทางตอนบนที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณริมแม่น้ำน้อยนอกคันกั้นน้ำ ตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลดลงตามไปด้วย


สำหรับในระยะต่อจากนี้ไป การควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จะคงอัตราปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนอยู่ที่ 1,200 ลบ.ม./วินาที เพื่อลดระดับน้ำ รองรับน้ำจากตอนบนในกรณีที่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น การบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ได้มีการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง รวมถึงด้านท้ายเขื่อน ซึ่งจะลดปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนในอัตราที่ลดลงได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลากปี 2564 กรมชลประทาน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำฝน น้ำท่า อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ