เร่งยกระดับมาตรฐานเพิ่มมูลค่าสินค้าไทย สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการ

0
126

นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้รับการประสานขอเข้าพบจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบสินค้าและเป็นห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสากล เพื่อหารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ ยกระดับคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีข้อสรุปเบื้องต้น 3 ประเด็นคือ การร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย สร้างมาตรฐานความปลอดภัย และผลักดันสู่การรับรอง พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มธุรกิจในเครือข่ายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากว่า 1.5 หมื่นราย อีกทั้งขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ ไปสู่การลงนาม MOU ในอนาคต และลดค่าบริการการใช้ห้องปฏิบัติการให้ผู้ประกอบการตัดภาระค่าใช้จ่ายที่เกินจำเป็น 


การหารือดังกล่าว จะเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญในการสร้างพันธมิตรและความร่วมมือเพื่อช่วยกันนำพาธุรกิจไทย โดยเฉพาะ SME ให้ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าอยู่บนระดับสากล มีเครื่องหมายรับรอง ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถนำไปจำหน่ายได้ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศ แต่ยังส่งออกไปต่างประเทศสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน