เร่งฝึกอาชีพทั่วประเทศหลังผู้ติดเชื้อโควิดลดลง

0
90

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกเมษายน 2564 เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับ จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง ศบค.ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตได้ปกติมากยิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ สร้างอาชีพสร้างรายได้ ขับเคลื่อนประเทศหลุดพ้นวิกฤตโควิด-19 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ด้วยการจัดฝึกอบรมเพื่อเร่งพัฒนาทักษะฝีมือทั้งหลักสูตร Upskill และ Reskill และ New Skill ให้แก่กำลังแรงงานทั่วประเทศ โดยเน้นให้สามารถทำงาน สร้างรายได้ ตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปด้านนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กรมได้จัดหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ซึ่งใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่าง 3- 8 เดือน แบ่งเป็นฝึกอบรมในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานและฝากฝึกในสถานประกอบกิจการเพื่อเรียนรู้สร้างประสบการณ์ในการทำงาน ในแต่ละจังหวัดจะมีหลักสูตรการฝึกอบรมที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมและความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เปิดฝึกอบรมช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ช่างกลึงชิ้นส่วนเครื่องกล ช่างควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดฝึกอบรมช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เปิดฝึกอบรมช่างสีรถยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบอาหารไทย เป็นต้น ทุกหลักสูตรเรียนฟรี มีบริการหอพักให้สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไป-กลับ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงานใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ผู้ถูกเลิกจ้างหรือว่างงานและประชาชนทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตนเองและพร้อมกลับสู่การทำงาน


ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัคร  ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้ารับฝึกอบรม ติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือดูรายละเอียดการฝึกอบรมเพิ่มเติมได้ที่ www.dsd.go.th และ Facebook: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือโทรสอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4