เร่งจ่ายเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่ยังไม่รับเงิน ภายในเดือนกันยายนนี้

0
149

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตข้าว ขยายพื้นที่การผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์ของประเทศให้มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) เตรียมความพร้อมการผลิตเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศ ดำเนินการระหว่างปี 2560-2564 มีเป้าหมาย 1 ล้านไร่

โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์จะได้รับเงินอุดหนุนต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการปรับเปลี่ยนสู่การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ โดยกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนไปแล้ว 1,205 ล้านบาท ยังเหลือที่ยังต้องจ่ายอีก 917 ล้านบาท

ล่าสุด วันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินอุดหนุนแก่กลุ่มข้าวอินทรีย์ ได้มอบหมายนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้ถึงมือพี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์โดยเร็วต่อไป

ด้านรองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กลุ่มข้าวอินทรีย์ที่รับการรับรองมาตรฐานปี 2562 ที่ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนจำนวน 1,384 กลุ่ม เกษตรกร 27,119 ราย กรมการข้าวจะเร่งดำเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้ภายในเดือนกันยายนนี้

ส่วนกลุ่มข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานปี 2563 จำนวน 3,772 กลุ่มเกษตรกร 79,511 ราย กรมการข้าวจะนำเข้าคณะทำงานส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จะพิจารณาและอนุมัติบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินอุดหนุนในวันที่ 20 กันยายนนี้ ซึ่งจะใช้งบประมาณปี 2565 เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนกับกลุ่มข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่อไป