เร่งจัดหางบประมาณซ่อมแซมถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร จังหวัดพัทลุง

0
83นายโอฬาร ทองขาวเผือก ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) พบว่าถนนคันคลองดังกล่าวคือ ถนนคันคลองส่งน้ำ ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยโครงการชลประทานพัทลุง ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคันคลองดังกล่าวไปแล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2562


ปัจจุบันพบว่าสภาพผิวจราจรชำรุดเสียหาย เป็นช่วงๆ ตลอดความยาวถนน โดยโครงการชลประทานพัทลุง อยู่ระหว่างเสนอแผนงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ตามแผนงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูฝน ปี 2565 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 เพื่อซ่อมแซมถนนคันคลองดังกล่าวให้สามารถกลับมาใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยต่อไป