เมืองพัทยา เปิดโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

0
374
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ให้กำลังใจผู้พิการ ให้มีกำลังใจการสู้ชีวิตต่อไป
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ให้กำลังใจผู้พิการ ให้มีกำลังใจการสู้ชีวิตต่อไป

เมื่อ 29 มีนาคม 61 ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา  เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ “อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและการมีงานทำของคนพิการ” โดยมี นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายเดชา โชคโสภณกุล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา คนพิการผู้ปกครองคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม

โดยโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อ ให้ความรู้เรื่องสิทธิการมีงานทำของคนพิการ จัดขึ้นเพื่อให้คนพิการผู้ปกครองคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการได้รับความรู้เรื่องสิทธิ และการมีงานทำ ของคนพิการตามกฎหมายพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้รับทราบ และเข้าใจถึงขั้นตอนการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ตามสิทธิ  และการมีงานทำของคนพิการ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยได้เชิญ นายชยุต จิตรัศมี กรรมการมูลนิธิ นวัตกรรมทางสัมคม บรรยายในหัวข้อ “การจ้างงานคนพิการทางเลือกใหม่ฟื้นอาชีพมั่นคง” นางปัทมา ชาญเชี่ยว  ผอ.กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือบรรยายในหัวข้อ “การเข้าถึงสวัสดิการสังคมของคนพิการ และการถ่ายทอดประสพการณ์ของคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือการจ้างทำงาน”  รวมไปถึงวิทยาการที่มีความรู้ด้านกฎหมาย มาให้คำแนะนำคำปรึกษา รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ ที่จะต้องเผชิญอยู่ในสังคมและสามารถอยู่ร่วมกันได้กับคนปกติทั่วไป โดยไม่มีการแบ่งชนชั้น.

สาวน้อยผู้พิการทางการได้ยิน เผยว่า ได้ยินเพียงข้างเดียวตั้งแต่กำเนิด และมีปัญหาในการดำรงชีวิตอยู่บ้าง แต่ก็สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป โดยมีคติคิดในแง่บวก ในการให้กำลังใจตนเองอยู่เสมอ
สาวน้อยผู้พิการทางการได้ยิน เผยว่า ได้ยินเพียงข้างเดียวตั้งแต่กำเนิด และมีปัญหาในการดำรงชีวิตอยู่บ้าง แต่ก็สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป โดยมีคติคิดในแง่บวก ในการให้กำลังใจตนเองอยู่เสมอ