เมืองพัทยา จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน สู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดการสุขภาพชุมชนแบบพึ่งตนเองได้

0
253

เมื่อ 10.30 น. วันที่ 11 มกราคม 62 ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมี นางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข กล่าวรายงาน  พร้อมกันนี้มี นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานายกเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ คณะอสม.กว่า 500 คน เข้าร่วมในพิธีเปิด

การจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชนสู่ไทยแลนด์ 4.0   เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยแบ่งการอบรมเป็นอบรมวิชาการจำนวน 6 ครั้ง / ปี ได้แก่ การใช้งาน Mobile Application รับข้อมูลความรู้ ข่าวสารเรื่อง“ ยาที่เชื่อถือได้” เพื่อการใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย  รวมถึงให้คำแนะนำประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ การใช้งาน Application “SMART อสม.” ในการออกเยี่ยมผู้ป่วย และอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะวิกฤติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางละมุง โรงพยาบาลบางละมุง และหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นอกเหนือจากการจัดอบรมแล้ว ได้จัดให้มีการมอบเข็มเชิดชูเกียรติสำหรับ อสม. ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี และ 20 ปี รวมทั้งสิ้น 39 คน และมอบรางวัลการประกวดผลงานในปีงบประมาณ 2561 คือ รางวัล“ มาตรฐาน ศสมช. ดีเด่น” จำนวน 6 รางวัล และ รางวัล “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นเมืองพัทยา ด้านสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพ” จำนวน 8 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยาต่อไป.