เมืองพัทยาเปิดการอบรมอาสาสมัคร ผู้ดูแลผู้ป่วย และผู้ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน

0
119

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 62  นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้ป่วย และผู้ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน โดยมี นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับการอบรมเข้าร่วมพิธี  ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

จากการรายงานสถานการณ์ของโลก ยังพบว่าการติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยแล้ว อัตราป่วยและการตายมีแนวโน้มลดลง ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ และผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น มีทั้งทางตรงและทางอ้อม บั่นทอนทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย และผู้ติดเชื้อ ตลอดจนบุคคลในครอบครัว แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จึงให้น้ำหนักและความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคกับกลุ่มที่คาดว่าจะมีการติดเชื้อรายใหม่ โดยกำหนดเป้าหมายสู่ความเป็นศูนย์คือ ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา เน้นการรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การเพิ่มมาตรการป้องกันควบคุมโรค ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เข้ารับการตรวจเลือดโดยความสมัครใจ สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัส ใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล ตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่เกิดโรคแทรกซ้อน

เมืองพัทยา โดยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขจึงได้อบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน ซึ่งกำหนดการอบรมจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 20- 22 กุมภาพันธ์  62 ณ ย่าเต๋ง โฮมสเตย์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน จาก 42 ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทำงาน และสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ประสานข้อมูลผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน พัฒนา และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวีในชุมชน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ ปรับเปลี่ยนมุมมองแบบเดิม เป็นเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเอดส์.