เมืองพัทยามอบถังขยะแก่โรงเรียนในสังกัด หวังปลูกฝักเยาวชนคัดแยกขยะลดปัญหาขยะล้นเมือง

0
401
เมืองพัทยาคาดหวังเยาวชนมีส่วนร่วม โดยมอบถังขยะแบบคัดแยกประเภทแก่โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา มุ่งสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทางแก่เยาวชน เพื่อลดปัญหาขยะในพื้นที่ ตามนโยบายรัฐบาล
เมืองพัทยาคาดหวังเยาวชนมีส่วนร่วม โดยมอบถังขยะแบบคัดแยกประเภทแก่โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา มุ่งสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทางแก่เยาวชน เพื่อลดปัญหาขยะในพื้นที่ ตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อ 27 พฤศจิกายน 60 ที่ เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล ส่วนควบคุมมลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ดำเนินการตามคำสั่งคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อมอบถังขยะแบบคัดแยกประเภท ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ), โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ), โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม), โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) และโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) โดย

ทั้งนี้ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล ส่วนควบคุมมลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินการส่งมอบให้แก่โรงเรียนทั้ง 5 แห่งดังกล่าว โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนดังกล่าวเป็นผู้รับมอบ โดยมอบให้โรงเรียนละ 2 ชุด จำนวน 8 ถัง ประกอบด้วยถังขยะ 4 สี (4 ประเภท) ได้แก่ สีเหลือง : สำหรับขยะรีไซเคิล, สีเขียว : สำหรับขยะเปียกและเศษอาหาร, สีน้ำเงิน : สำหรับขยะทั่วไป และสีแดง : สำหรับขยะอันตราย ซึ่งแนวทางการจัดการเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง ถือเป็นมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ดังนั้น นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล ส่วนควบคุมมลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม เร่งดำเนินการมอบถังขยะแบบคัดแยกประเภทให้แก่โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบางละมุง และโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร โดยจะเร่งดำเนินการส่งมอบให้ครบทุกโรงเรียนดังกล่าวภายในสัปดาห์นี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทางให้แก่เยาวชนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการลดปริมาณขยะและลดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้การเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นลำดับแรก โดยสร้างรูปแบบการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่เหมาะสม และสร้างวินัยของคนในชาติ โดยมุ่งเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งการรีไซเคิลและการแปรรูปเป็นพลังงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาให้มีปริมาณลดลงจนเหลือน้อยที่สุดต่อไป.