เปิดโครงการสานสายใย ครอบครัวแห่งรัก คอร์ส “Walk With Me ก้าวเดินกับฉัน” ครั้งที่ 3

0
375

เมื่อ 20 มกราคม 61 นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสานสายใย ครอบครัวแห่งรัก คอร์ส “Walk With Me ก้าวเดินกับฉัน” ครั้งที่ 3 ของศูนย์การเรียนสาหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังโรงพยาบาลชลบุรี ณ วัดเขาน้อยคีรีวัน อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ตามที่เด็กๆ ที่เจ็บป่วยเรื้อรังต้องเข้ารับการรักษาโรงพยาบาล เป็นระยะเวลานานหรือเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง จากโรคเรื้อรังต่างๆผลจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง ทำให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย ที่ต้องได้รับความเจ็บปวด อันเนื่องมาจากการบำบัดรักษาทางการแพทย์ และด้านจิตใจที่เกิดความท้อแท้ หมดกำลังใจและผลกระทบทางด้านจิตใจที่เกิดความอ่อนแอ  หวาดกลัว ซึมเศร้า สับสน วุ่นวาย เบื่อหน่ายกับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน เกิดความเครียดและความวิตกกังวลต่อสภาพความเจ็บป่วยของตนเอง รวมทั้งผู้ปกครองที่มีผลกระทบทางด้านจิตใจเป็นอย่างมาก

เหตุดังกล่าวจึงได้มีการจัดทำโครงการสานสายใย ครอบครัวแห่งรักเพื่อเป็นแนวทางช่วยเยียวยาทางด้านจิตใจให้กับเด็กเจ็บป่วย และผู้ปกครองมีกำลังใจต่อสู้โรคภัยโดยใช้แนวทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9  โดยดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งครั้งที่1 ใช้หลักสูตร “2 วันแห่งการตื่นรู้ ก้าวสู่หัวใจโพธิสัตว์” เมื่อ 17-18 มิถุนายน 60 ส่วนครั้งที่ 2 หลักสูตร“Walk With Me ก้าวเดินกับฉัน รุ่นที่2”วันที่ 14-15 ตุลาคม 60  และครั้งที่ 3 หลักสูตร“Walk With Me ก้าวเดินกับฉัน รุ่นที่ 3”ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 61

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง ได้ตระหนักและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็น ไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างจิตใจเด็กป่วยและผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมี2.เพื่อเสริมสร้างจิตใจเด็กป่วยและผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้เด็กเจ็บป่วยผู้ปกครองได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่มอีกด้วย

นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดโครงการนี้ เพื่อให้ทุกคน ทุกฝ่าย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กที่ป่วย และผู้ปกครอง ว่าได้รับผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายที่ต้องได้รับความเจ็บปวด อันเนื่องมาจากการบาบัดรักษาทางการแพทย์ และด้านจิตใจที่เกิดความท้อแท้ หมดกาลังใจ เกิดความอ่อนแอ หวาดกลัว ซึมเศร้า โดยเชื่อว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น จะทำให้เด็กที่ป่วยและผู้ปกครองได้มีกาลังใจ ช่วยเยียวยาทางจิตใจ สร้างความเข้มแข็ง ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้เด็กที่ป่วยและผู้ปกครอง เผชิญต่อโรคร้ายได้อย่างมีสติตามแนวทางพระพุทธศาสนาต่อไป.