เปิดศูนย์พัทยารักษ์ บริการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หลังตลาดลานโพธิ์นาเกลือ

0
160

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 62 ที่ ศูนย์พัทยารักษ์ ณ บริเวณด้านหลังตลาดลานโพธิ์นาเกลือ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์พัทยารักษ์และกิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ “sex รอบคอบตอบ ok.” โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้มีภาคีเครือข่าย เยาวชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก

กรมควบคุมโรคกำหนดนโยบาย ยุติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมุ่งยุติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่เป็นอันตรายที่สำคัญ คือโรคซิฟิลิสและโรคหนองใน เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการ ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผลการดำเนินงานของศูนย์พัทยารักษ์ พบว่ามีผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากในปี 2558-2560 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้รับบริการ 5,500/10,747 และ 12,134 รายตามลำดับ เมื่อปี 2558 มีสถานบริการได้รับการบริการเชิงรุก 1,059 แห่ง ส่วนในปี 2560 จำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 1,101 แห่ง จนทำให้ปี 2558 ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศระดับดีเด่นและปี 2561 ได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริการภาครัฐประเภทพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์พัทยารักษ์เป็นสถานบริการที่รองรับกลุ่มพนักงานบริการ ทั้งหญิงและชาย ประชากรข้ามเพศ แม่บ้านเยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งเน้นการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ รวมถึงโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ในปี 2561 พบว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคหลัก ได้แก่ โรคซิฟิลิสหนองใน หนองในเทียม กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง และแผลริมอ่อน มีอัตราป่วย 30.4 ต่อประชากรแสนคน โดยกลุ่มอายุ 15-24 ปี (ช่วงวัยรุ่น) มีอัตราป่วยสูงที่สุดคือ 99.9 ต่อประชากรแสนคน ส่วนสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเขตสุขภาพที่ 6 พบว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคหลัก มีอัตราป่วย 55.93 ต่อประชากรแสนคน โดยกลุ่มอายุ 15-24 ปี (ช่วงวัยรุ่น) มีอัตราป่วยสูงที่สุดถึง 637.03 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งสูงกว่าสถานการณ์ภาพรวมของประเทศ แสดงถึงประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคและยังไม่เข้าถึงการป้องกัน รวมถึงการตรวจรักษาที่มีประสิทธิผล

ศูนย์พัทยารักษ์ จึงพัฒนาเพื่อยกระดับบริการ การพัฒนาคุณภาพงานบริการ งานวิจัยสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้ศูนย์พัทยารักษ์เป็นต้นแบบงานบริการป้องกันควบคุมโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเมืองท่องเที่ยวของประเทศต่อไป และตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นประจำทุกปี กรมควบคุมโรคได้กำหนดให้มีการรณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ โดยศูนย์พัทยารักษ์ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ เพื่อเป็นการให้ความรู้สร้างความเข้าใจและรวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไปเป็นประจำทุกปี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมรณรงค์ ประกอบด้วยเมืองพัทยา สำนักโรคเอดส์ฯ โรงพยาบาลบางละมุง มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) มูลนิธิซิสเตอร์เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ มูลนิธิธารชีวิตสตรีชลบุรี คณะอาจารย์แกนนำเยาวชนจากโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร และโรงเรียนบางละมุงอีกด้วย

สำหรับผู้สนใจเข้ารับบริการ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 (ศูนย์พัทยารักษ์) ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3826 0970.