เทศบาลเมืองหนองปรือ อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร และผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองเด็ก

0
271

เมื่อ 24 กุมภาพันธุ์ 61 ที่ โรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้จัดให้มีจัดการอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร และผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองเด็ก โดยมี นายธเนศ ภู่ยิ้ม รองปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ และนายกิตติศักดิ์ ศิริเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู อาจารย์ สังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่ และคณะผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคับคั่ง

ด้วยที่ผ่านมาในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ จะพบว่ามีเด็กที่ถูกทำร้าย ถูกกระทำด้วยความรุนแรงจากครอบครัว ถูกละเมิดทางเพศ ถูกเลี้ยงไม่เหมาะสม และถูกนำมาแสวงหาผลประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆ โดยบุคคลในครอบครัว บุคคลแวดล้อมรอบตัวเด็กที่อยู่ในชุมชน บ่อยครั้งที่เทศบาลหนองปรือได้รับแจ้งข้อมูลการทำร้ายเด็ก จากครูในโรงเรียน ผู้นำชุมชน และยังมีเด็กอีกเป็นจำนวนมากที่ถูกทำร้าย แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ หรือได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อกระบวนการช่วยเหลือ หรือกระบวนการในการให้ความคุ้มครองแก่เด็กๆ ที่ถูกละเมิดสิทธิต่างๆ

โดยทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้จับมือกับพันธมิตร จัดการอบรมดังกล่าวขึ้น ตามโครงการอาสาสมัครดูแลเด็กในชุมชน เพื่อหวังที่จะยกระดับ เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านคุ้มครองเด็ก นำไปสู่การเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงาน การประเมินความเสี่ยง และสามารถคัดกรองเด็ก เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำ และนำไปใช้ได้จริง ซึ่งเด็กจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ตลอดจนได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ และช่วยเหลืออย่างถูกต้องต่อไป

ทั้งนี้ในการอบรมพบว่า มีผู้ให้ความสนใจกว่า 250 คน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผนึกกำลัง หวังต่อต้านการกระทำความรุนแรง และการละเมิดสิทธิเด็ก โดยมีการเน้นเนื้อหาของการอบรมไปในเชิงของการให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือ และคุ้มครองเด็ก การดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหาย กรณีเด็กถูกทำร้าย และถูกละเมิดในคดีอาญา ให้ได้รับค่าตอบแทน ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นต้น ซึ่งการอบรมได้รับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ บัวประทุม หัวหน้างานกฎหมาย จากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ.