เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดงานวันเทศบาล สืบสานขนบธรรมเนียมท้องถิ่น

0
163

เมื่อ 10.00 น. วันที่ 24 เมษายน 62 ที่ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย งานวันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประธานชุมชน เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียง โดยภายในงานมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร มอบประกาศนียบัตรพนักงานดีเด่นของแต่หน่วยงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อาทิ นายสนั่น กลมเกลี้ยง หน.ชุดดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย น.ส.จารุรินทร์ ยิ้มสาย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และอีกหลายท่านที่ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน


ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล การจัดงานวันเทศบาล เพื่อตระหนักถึงบทบาทความสำคัญ ของการปกครองส่วนท้องถิ่น และเชิดชูความสำคัญของวันเทศบาล “เทศบาล” ถือเป็นรูปแบบองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เน้นการปกครองแบบการกระจายอำนาจ มุ่งเน้นการบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อดูแลทุกข์สุขของประชาชน ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ ได้ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อสานสัมพันธ์.