เดินหน้าปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์วันลาคลอด ให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองทั้ง 98 วัน

0
75

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยถึงกรณีที่นางสาววรรณวิภา ไม้สน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวในการเสวนา เนื่องในวันสตรีสากล เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมาว่า สิทธิวันลาคลอดเพิ่มขึ้นเป็น 98 วัน แต่ 8 วันยังไม่ระบุจะได้รับค่าจ้างหรือไม่ กลายเป็นการเพิ่มที่ไม่มีประโยชน์ ในเรื่องนี้ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า สิทธิวันลาเพื่อคลอดบุตรได้ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 90 วัน เป็น 98 วัน ตามข้อกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ปัจจุบัน กำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างลา แต่ไม่เกิน 45 วัน โดยลูกจ้างยังมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมอีกร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 90 วัน จึงเห็นได้ว่า จำนวนวันลา 8 วันที่เพิ่มขึ้น ลูกจ้างยังไม่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องค่าจ้าง ดังนั้นในเรื่องนี้กระทรวงแรงงาน จึงได้ดำเนินการให้สำนักงานประกันสังคมเสนอปรับแก้ไขกฎหมาย เพิ่มสิทธิให้กับลูกจ้าง โดยจะปรับเพิ่มประโยชน์ทดแทนจากเดิมร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 90 วัน ปรับเป็นร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 98 วัน ซึ่งจะมีผลให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างในวันลาเพิ่มขึ้น จากสิทธิเดิม อีก 4 วันขณะที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำเรื่องค่าจ้างในวันลาเพื่อคลอดบุตร อีก 4 วันเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานประเมิลผลสัมฤทธิ์กฎหมาย เพื่อปรับแก้ไข พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพิ่มสิทธิให้กับลูกจ้างต่อไป ยืนยันเดินหน้าปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์วันลาคลอดให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองทั้ง 98 วัน


โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) กล่าวถึงกรณีอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และ 98 ความคืบหน้าอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. … และร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. … ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่า จะเข้า ครม.ในเดือนพฤษภาคม 2565 หลังจากนั้นจะเข้าสภาฯ ต่อไป ทั้งนี้เมื่อผ่านสภาฯ แล้ว จะนำไปสู่ขั้นตอนการรับรองอนุสัญญาฯ ต่อไป