เกษตร / สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งสุขปีใหม่ 2565

0
62

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมของขวัญพิเศษสำหรับเกษตรกรไว้ 3 ส่วนคือ ให้บริการเกษตรกรแบบออนไลน์ตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโปรโมชันสินค้าเกษตรในเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com โดยการให้บริการเกษตรกรแบบออนไลน์ตลอดห่วงโซ่การผลิต อาทิ แอปพลิเคชัน Farmbook ให้บริการสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกพืชกับกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกได้ด้วยตนเอง /แอปพลิเคชัน “รู้ดินรู้ปุ๋ย” ให้บริการให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามวิเคราะห์ดิน การคำนวณต้นทุนและผลผลิต และจัดการร้านค้าของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน การสั่งจองปุ๋ยผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนภายใต้โครงการ One Stop Service /แอปพลิเคชัน “DOAE Pest Forecast” เครื่องมือในการช่วยวินิจฉัย พยากรณ์การระบาดและแจ้งเตือนเฝ้าระวัง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดการเพื่อป้องกันการระบาดเป็นรายชนิดศัตรูพืช

สำหรับพืชเศรษฐกิจหลัก 8 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง มะพร้าว ทุเรียน และพืชผัก และเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ที่เป็นรวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตร ทั้งผลผลิตสด สินค้าแปรรูป จำนวน 9 หมวด ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ พร้อมข้อมูลช่องทางการติดต่อซื้อขายแบบออนไลน์โดยตรงกับเกษตรกร นอกจากนี้ยังให้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร


กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร รอต้อนรับนักท่องเที่ยว จำนวน 14 แห่ง อาทิ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) 3 แห่งคือจังหวัดกระบี่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดจันทบุรี ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่ง ที่เปิดให้เข้าเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีทั้ง 4 สายการผลิตคือ การเพาะเมล็ด การผลิตท่อนพันธุ์ การผลิตต้นพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีกิจกรรมมากๆ เพื่อรับพันธุ์พืชฟรีได้ทุกศูนย์ฯ ตามเงื่อนไข รวมทั้งมีจุดจำหน่ายพืชพันธุ์ดี ที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ที่สนใจ


นอกจากนี้ ยังมีวิสาหกิจชุมชนที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 95 แห่งทั่วประเทศ พร้อมเปิดบริการรับนักท่องเที่ยว ส่วนโปรโมชั่นสินค้าเกษตรผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com กรมส่งเสริมการเกษตรได้คัดสรรสินค้าคุณภาพกว่า 160 รายการมาลดราคาพิเศษ หรือซื้อสินค้าที่กำหนดพร้อมรับของแถม หรือจัดส่งฟรี ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งความสุขปีใหม่ไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อมอบความสุขต่อให้เกษตรกรตามสถานที่และช่องทางดังกล่าว