“สุภัท เทียมพูล” คนดีศรีชุมชนซอยกอไผ่ รับรางวัลโล่เกียรติคุณ SRRT ดีเด่นจากเมืองพัทยา

0
254
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรค ประจำปี 2561 และ SRRT ดีเด่น ทั้ง 4 เขต
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรค ประจำปี 2561 และ SRRT ดีเด่น ทั้ง 4 เขต

เมื่อ 4 กันยายน 61 ที่  ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคประจำปี 2561 และ SRRT ดีเด่น ทั้ง 4 เขต โดยมี ร้อยตำรวจเอกหญิง กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค และตัวแทนจากเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้อง สมาชิกเครือข่าย SRRT ประธานชุมชน 4 เขต เข้าร่วมในพิธี

เนื่องด้วยเหล่าจิตอาสา SRRT เมืองพัทยา เป็นหน่วยงานจิตอาสา ที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขเมืองพัทยา ในด้านการป้องกันควบคุมโรค เน้นการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ให้ได้โดยเร็ว รับมือกับโรคและภัยคุกคาม ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่ของเขตรับผิดชอบของ SRRT ในแต่ละเขต ให้รู้เท่าทันระวังภัย เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการนำป้องกันและควบคุมโรค ให้มีความรู้ ทักษะที่มีมาตรฐาน ตลอดจนแนวทางการทำงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ให้มีประสิทธิภาพ มีบทบาทและหน้าที่ในการรายงานโรค หรือเหตุผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  สามารถดำเนินการควบคุมโรคเบื้องต้นได้ รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในเรื่องโรคร้าย หรือภัยสุขภาพได้ทันท่วงที  สามารถวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาของโรค รวบรวมข้อมูลการเกิดโรคต่างๆ ในชุมชน และประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อดำเนินแก้ไขอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นทางเมืองพัทยา จึงได้มีการมอบรางวัลมอบโล่เกียรติคุณ SRRT ดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 4 เขต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เขต 1 นายประเสริฐ ชาวสวน  SRRT ชุมชนกระทิงลาย  เขต 2 นาง เรวดีศรีวิภาสถิต  SRRTชุมชน 5 ธันวา  เขต 3 นายอำนวย ม่วงทอง  SRRT ชุมชนอรุโณทัย และ เขต 4 นางสุภัท เทียมพูล  SRRTชุมชนกอไผ่   และมีการมอบเกียรติบัตร สำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร”อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญยาเสพติด”จำนวน 60 คน ในครั้งนี้ด้วย.