สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สนับสนุนเกษตรกรปลอดเผา ไถกลบ ทำปุ๋ย ช่วยดินดี ลดต้นทุนทำการเกษตร

0
222

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ที่เกินมาตรฐาน ในช่วงรอยต่อฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน รวมถึงจากการเผาในที่โล่งในพื้นที่ป่า และพื้นที่การเกษตร ทั้งพื้นที่ทำนา พื้นที่ปลูกอ้อยและพื้นที่ปลูกข้าวโพด รวมทั้งพื้นที่บนที่สูงทางภาคเหนือ โดยได้ดำเนินการ 3 โครงการสำคัญคือ โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2566 รวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจากการติดตามทั้ง3 โครงการ พบว่า โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2566 ครอบคลุม 9 จังหวัดภาคเหนือ ขณะนี้ได้ดำเนินการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ รวม 18,017 ไร่ ด้านโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2566 มีเป้าหมายอบรมเกษตรกร จำนวน 17,640 ราย ขณะนี้ มีการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ส่งเสริมให้มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาทำลายแล้วรวม 10,022 ราย


โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 44 จังหวัด เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1,000 ราย โดยดำเนินการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรด้วยการรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจในผลกระทบของการเผาทำลายพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น และเพื่อให้ดำเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร วางแผนและดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง ในปีงบประมาณ 2566 สำเร็จ


ขอเชิญชวนเกษตรกรทำการเกษตร แบบปลอดการเผา ลด ละ เลิก การเผาในพื้นที่เกษตร บริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรตามหลักวิชาการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนและร่วมกันเฝ้าระวังการเผาในชุมชน เพื่อลดปัญหามลพิษ ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนร่วมกัน