สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ดูงานชุมชนซอยกอไผ่

0
869
นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว อดีตที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการให้การต้อนรับคณะดูงาน จากสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว อดีตที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการให้การต้อนรับคณะดูงาน จากสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

เมื่อ 4 เมษายน 61 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ เมืองพัทยา นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว อดีตที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ คณะสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นำโดยนางดวงพร ปัณจีเสคิกุล ผอ.สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นำเจ้าหน้าที่ และเหล่าอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร กว่า 60 คนเข้า ศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด และโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง ปลอดยาเสพติด

นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดแก่คณะดูงาน
นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดแก่คณะดูงาน

โดยได้แลกเปลี่ยนบรรยายความรู้ ในประเด็นการดำเนินงาน “ปฎิบัติการ แก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ที่ทางชุมชนซอยกอไผ่  มีการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดอย่างจริงจัง ซึ่งได้รับการดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนการฝึกอาชีพสร้างรายได้ในชุมชนและ ส่งเสริมกีฬาแก่กลุ่มเยาวชน อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประชารัฐเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จนสามารถเปลี่ยนพื้นที่สีแดงของชุมชนซอยกอไผ่ให้เบาบางลงได้จากพลังชุมชนเข็มแข็ง

ทั้งนี้ทางสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามักรุงเทพมหานคร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของชุมชนฯ และจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงานในกรุงเทพมหานครต่อไป และ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการทางสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ได้มีการมอบของที่ระลึกให้แก่ทางชุมชนซอยกอไผ่เพื่อเป็นขวัญและกำลังในในการทำงานอีกด้วย .