สาธารณสุขเมืองพัทยา ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ชุมชนซอยกอไผ่

0
335
นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ฯ ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ซึ่งมีประชาชนและแรงงานต่างด้าว จากแคมป์คนงานก่อสร้าง  เดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีน และปรึกษาปัญหาสุขภาพกันอย่างต่อเนื่อง
นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ฯ ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ซึ่งมีประชาชนและแรงงานต่างด้าว จากแคมป์คนงานก่อสร้าง เดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีน และปรึกษาปัญหาสุขภาพกันอย่างต่อเนื่อง

เมื่อ 4 เมษายน 61 ที่ ชุมชนซอยกอไผ่ นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา นำกำลังเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา  ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน เพื่อให้บริการเชิงรุกในการสร้างสุขภาพ และเวชปฏิบัติครอบครัวแบบบูรณาการทั้ ง การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพในเขตเมืองพัทยา รวมทั้งดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยรับ – ส่ง ต่อจากโรงพยาบาลและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัค ตรวจและควบคุมวัณโรคเบื้องต้น ตรวจการทำงานของปอด แนะนำการเลิกบุหรี่ แจกยาถ่ายพยาธิ ตรวจรักษาโรคทั่วไป และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ อบรมให้ความรู้ในเรื่องโรคเรื้อรัง เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอาง เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว และแจกแผ่นประชาสัมพันธ์ในเรื่อง โรคต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงาน รวมไปถึงการแนะนำในการปฏิบัติตัวเอง ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในการรับประทานอาหาร ให้เพียงพอต่อร่างกาย ในแต่ละวันและการรับประทานยาให้ถูกต้องในผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันและเบาหวาน  ซึ่งก็มีบรรดาประชาชนในพื้นที่ และแรงงานต่างด้าวจากแคมป์คนงานก่อสร้างที่ทราบข่าว เดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีน และปรึกษาปัญหาสุขภาพกันอย่างต่อเนื่อง.

การตรวจการทำงานของปอด พร้อมแนะนำการเลิกบุหรี่
การตรวจการทำงานของปอด พร้อมแนะนำการเลิกบุหรี่