สั่งด่านตรวจพืชกรมวิชาการเกษตร ยกระดับการควบคุมการนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์

0
45

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งให้กรมวิชาการเกษตร ยกระดับมาตรการควบคุมการนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์ ที่มีการแจ้งขออนุญาตนำเข้าผ่านทางด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตร รวมถึงป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้า ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบการผลิต ในแปลงของเกษตรกร ปริมาณผลผลิตและกระทบต่อระบบการตลาดสินค้าเกษตรไทย จึงให้ด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตรตรวจสอบการนำเข้าพืชและผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวด และต้องทำงานบูรณการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องวานนี้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามการปฏิบัติงานการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าพืชและผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงของโรค แมลงศัตรูพืช ที่มีความเสียงสูง ต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช


ด้านนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กำชับให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช เข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการนำเข้าสินค้าเกษตรตามนโยบาย โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าควบคุม มีความเสี่ยงจะกระทบกับเกษตรกร ระบบการผลิตพืช และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย


ด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตรต้องเข้มงวด กับการสำแดงเอกสารตรงตามรายการสินค้าที่ตรวจปล่อย ตามเงื่อนไขการอนุญาตนำเข้า เช่น มะพร้าว หอม กระเทียม เป็นกลุ่มสินค้าควบคุม มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้น ทุกด่านตรวจพืชต้องเข้มงวดในการควบคุมการนำเข้าเพื่อป้องกันการลักลอบ และการสำแดงเท็จ ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาผลผลิตของเกษตรกรภายในประเทศ รวมถึงการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง โรคและศัตรูพืชที่อาจจะติดมาก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของศัตรูพืชร้ายแรง ตลอดจนสร้างความเสียหายแก่พืชเศรษฐกิจและระบบการผลิตพืชของประเทศไทย