สภาผู้แทนราษฎร พิจารณากระทู้ถามรัฐบาล นโยบายในการดำเนินการชดเชยราคาน้ำมันให้กับประชาชน

0
75

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในเวลา 09.30 น. วันนี้ (23 มิ.ย.65) ภายหลังเปิดให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว จากนั้นเป็นการพิจารณาวาระกระทู้ถาม ทั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา กระทู้ถามทั่วไป และกระทู้ถามแยกเฉพาะ โดยที่น่าสนใจเช่น กระทู้ถามเรื่องนโยบายในการดำเนินการชดเชยราคาน้ำมันให้กับประชาชน , เรื่อง การขอเอกสารสิทธิ เขตป่าไม้ถาวร ป่าสงวน มาทับพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน , เรื่องปัญหาการกำหนดสัดส่วนของคณะกรรมการบริหารงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และเรื่อง การนำเงินกองทุนน้ำมันเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ด้วยแสงอาทิตย์ในชนบท


นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาต่างๆ ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว เช่น รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องปัญหาการบังคับใช้และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว , รายงานการศึกษา เรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว และรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่องแนวทางการกำหนดราคาขายปลีกก๊าซ NGV ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุนพิจารณาเสร็จแล้ว