สนง.เกษตรชลบุรี จัดสื่อมวลชนสัญจร เยี่ยมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

0
213

เมื่อ 26 กันยายน 61 ที่ กลุ่มแปรรูปปลานิล ตำบลท่าข้าม และกลุ่มจักสาน ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร โดยการนำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้ยุทธศาสตร์ ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรของรัฐบาล เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งความรู้ และนวัตกรรม มีการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคง มุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกรรายย่อยในหลายมิติ อาทิ องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการผลผลิต และการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ พร้อมนำความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง สร้างโอกาสในการต่อยอดความสำเร็จของโครงการต่างๆ อย่างมีความเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจการตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0

และในวันนี้ นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นายหะพันธ์ พลับพลาไชย เกษตรอำเภอพนัสนิคม นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมโครงการแปรรูปเสริมรายได้ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดำเนินการโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลานิลแปลงใหญ่ ตำบลท่าข้าม โดยมีนางสาวนุจรี บุญมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม  ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิล ซึ่งได้รับงบประมาณ 300,000 บาท โดยโครงการนี้มีจุดเริ่มต้น บนพื้นฐานของอาชีพดั้งเดิมของคน ตำบลท่าข้าม ที่เลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพหลัก และได้มีการรวมกลุ่มดำเนินการในรูปแบบแปลงใหญ่ ขอรับสนับสนุนงบประมาณ โครงการเสริมสร้างรายได้เพื่อต่อยอดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เนื่องจากปีที่ผ่านมาประสบกับภาวะราคาปลานิลตกต่ำ จึงเกิดแนวคิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการเยี่ยมชมโครงการเสริมสร้างอาชีพจักสาน ดำเนินการโดยกลุ่มย่อย กลุ่มศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชนตำบลนาวังหิน ภายใต้ชุมชนนาวังหิน 2 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมี นายวัลลภ คำสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านอีโค้ หมู่4 ตำบลนาวังหิน นายสวรรค์ บุญทา ประธานกลุ่มบริหารศัตรูพืช (จักสาน) และนางณัฐชนิกา คำสิงห์ เลขากลุ่มบริหารศัตรูพืช (จักสาน) ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินการได้รับงบประมาณ 300,000 บาท โครงการนี้ได้นำวิถีชีวิตของคนพนัสนิคม ซึ่งมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการทำเครื่องจักสาน มาเสริมสร้างอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถกลุ่มอาชีพจักสาน ให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถมีรายได้เสริม อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

นายหะพันธ์ พลับพลาไชย เกษตรอำเภอพนัสนิคม กล่าวว่า การดำเนินงานของโครงการต่างๆ นี้ เกิดจากความต้องการของชุมชน ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี เป็นเสมือนพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ และสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เพื่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนอย่างแท้จริง มีการบริหารจัดการตามความต้องการของชุมชน มุ่งพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรในทุกมิติ ตอบโจทย์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกร ให้สามารถพึ่งตนเองได้ในทุกๆ สถานการณ์ เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ในระดับฐานรากของระบบเกษตรกรรม เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในภาคการเกษตรต่อไป.