ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยาจัดอบรมเตรียมความพร้อมคนพิการเข้าทำงาน

0
380
นายบุญธาตุ โสภา ผอ.กลุ่มส่งเสริมความเสมอภาค และงานคดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3
นายบุญธาตุ โสภา ผอ.กลุ่มส่งเสริมความเสมอภาค และงานคดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3

เมื่อ 19 ตุลาคม 60 ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศูนย์คณะพระมหาไถ่พัทยา นายบุญธาตุ โสภา ผอ.กลุ่มส่งเสริมความเสมอภาค และงานคดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมคนพิการก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 3” เพื่อเรียนรู้ในเรื่องของการเตรียมเอกสารสมัครงาน สัมภาษณ์งาน บุคลิกภาพ ความเหมาะสม และได้ทราบการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน เมื่อได้เข้าทำงานในสถานประกอบการเอกชน และผลตอบแทนที่จะได้รับ ภายใต้โครงการพัฒนากลไกการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน  สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการวัยทำงานทุกประเภท จำนวน 80 คน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าอบรม

ผู้ร่วมอบรม เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการวัยทำงานทุกประเภท จำนวน 80 คน
ผู้ร่วมอบรม เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการวัยทำงานทุกประเภท จำนวน 80 คน

นายบุญธาตุ โสภา เผยว่า รายงานสถานการณ์คนพิการในไทย โดยกรมส่งเสริมคุณภาพชิวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พบว่ามีผู้พิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้จำนวน 114,522 คน จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ายังมีคนพิการอีกเป็นจำนวนมากที่สมารถประกอบอาชีพได้แต่ยังไม่มีงานทำ ซึ่งอาจจะเกิดจากคนพิการดังกล่าวอาศัยอยู่ในชนบท ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข่าวสาร ไม่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและมีงานทำ

โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่มีจุดมุ่งหมายให้คนพิการมีอาชีพมีงานทำ และกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐจะต้องรับผู้พิการเข้าทำงาน เฉลี่ย 100 คนขึ้นไป จะต้องรับคนพิการเข้าทำงานร้อยละ 1 ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมีเป้าหมายครอบคลุมสถานประกอบการเอกชนและหน่วยงานของรัฐทุกประเภท

ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการได้เข้าไปทำงานในสถานประกอบการ ในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรับและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเท่าเทียม มีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.