ลูกเสือคึกคัก แห่ร่วมงานชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยา ครั้งที่ 3

0
457
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เมืองพัทยาครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เมืองพัทยาครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เมื่อ 10.00 น.วันที่ 12 มีนาคม  61ที่ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เมืองพัทยา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  ซึ่งมีผู้อำนวยการค่ายลูกเสือวชิราวุธ ผู้บังคับการค่ายชุมนุม ผู้บังคับการค่ายย่อย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีฯ พร้อม ถวายความเคารพและกล่าวคำปฏิญาณตนร่วมกัน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ก่อนที่จะทำการฝึกและเข้าค่ายพักแรมจำนวน 3 วัน 2 คืน ในระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 61 ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจาก ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เมืองพัทยา จำนวน 103 คน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี 1,322 คน

ด้วยสำนักการศึกษา ได้จัดงานชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี ส่งเสริมให้ลูกเสือเนตรนารีมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ รวมถึงการฝึกฝนระเบียบวินัยการอยู่ค่ายพักแรมร่วมกัน  การเสียสละเพื่อส่วนรวม

การฝึกอบรม มีเนื้อหากิจกรรมหลัก จำนวน 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมเดินทางไกลกิจกรรมแผนที่เข็มทิศ กิจกรรมผจญภัยและกิจกรรมบุกเบิก รวมถึงกิจกรรมพิเศษ ซึ่งเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟในเวลากลางคืน ทั้งนี้กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ ได้ส่งผลประโยชน์แก่ลูกเสือทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มุ่งเน้นระบบหมู่ มุ่งเน้นถึงการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีของหมู่คณะ รู้จักการมีน้ำใจ การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้คิดและได้ลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน โดยวิธีการฝึกที่มีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดีงามเพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพอันที่จะเป็นผู้สร้างความมั่นคงและจริยธรรมของชาติบ้านเมืองต่อไป.