รัฐบาลพร้อมดูแลเกษตรกร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

0
202

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี KICK OFF มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ที่สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรกร ให้มีความมั่นคงทางรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงมีนโยบายรักษาเสถียรภาพราคาข้าวและรายได้ของชาวนา

โดยผลักดันจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อบริหารจัดการข้าวให้ “ไทยเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก” ก้าวไปสู่เกษตรมูลค่าสูง ภายใต้ BCG โมเดล สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรต้องมีการปรับตัว เพื่อให้สามารถทำการเกษตรได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน จะช่วยให้มีรายได้และผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นพร้อมกล่าวขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) ที่เป็นตัวแทนรัฐบาลดูแลเกษตรกรผ่านโครงการและมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและเติบโต พร้อมขับเคลื่อนประเทศและเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ทําพิธีกดปุ่มโอนเงิน โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ ในกลุ่มภาคเหนือ รวม 804,017 ราย วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาท เป็นการโอนเงินไปยัง ธ.ก.ส. สาขาทั่วประเทศเพื่อเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง


จากนั้น เป็นประธานสักขีพยานในการมอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ โดยผู้แทนเกษตรกร นำสมุดบัญชีเงินฝากมาบันทึกรายการ เพื่อปรับยอดเงินที่ได้รับจากการโอนเงินในโครงการฯ ซึ่งเป็นการโอนเงินงวดแรกตามมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไปยังชาวนาทั่วประเทศ จำนวน 14,531 ล้านบาท ผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66


พร้อมมาตรการคู่ขนานโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ที่เกษตรกรไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ยังได้รับเงินช่วยเหลือค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าวเปลือกอีก 1,500 บาทต่อตัน และสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2565/66 วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 มีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4 ล้าน 6 แสน 8 หมื่นครัวเรือน