รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม เดินหน้าสร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

0
187

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (อาคารสำนักงาน ก.พ. เดิม) โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติ และคณะอนุกรรมการร่วมประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meetingรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ได้ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา 5 ประเด็น ประกอบด้วย ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาในการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพ ปัญหาหนี้สิน ปัญหาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และปัญหาระบบน้ำบาดาล ที่ประชุมได้รับฟังปัญหาข้อเท็จจริงจากกลุ่มเกษตรกรและมีมติให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง พิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน


ย้ำว่า รัฐบาลพยายามให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหา โดยเฉพาะภาคเกษตรกร แต่ต้องคำนึงถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศ รวมถึงการจัดสรรที่ดินทำกิน ต้องไม่กระทบและสร้างความเดือดร้อน จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ช่วยกันหาทางออกเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศ ไม่ใช่เพียงเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น


รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังยืนยันว่า กลุ่มเกษตรกร มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พยายามหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้หลุดพ้นจากความยากจน โดยจัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคในพื้นที่ต่างๆ นำร่องที่จังหวัดสุโขทัย พบว่าเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการเลี้ยงโค นอกจากมีอาชีพเสริมแล้ว ยังสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เป็นทางออกให้เกษตรกรหลุดพ้นปัญหาหนี้สินได้ในที่สุด