รองนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ จังหวัดลำปาง

0
79

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ จังหวัดลำปาง

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่ศาลากลางจังหวัดลำปาง ติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมาตรการของ กอนช. โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รายงายถึงสถานการณ์ดังกล่าว

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมารัฐบาลมอบหมายให้ กอนช. กำหนดมาตรการและพื้นที่เป้าหมายในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งจังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งในแผนเฝ้าระวังการขาดแคลนน้ำด้วย

จากข้อมูลของ กอนช. พบว่า จังหวัดลำปาง อยู่ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและมีไม้ผลยืนต้นที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงกว่า 19,000 ไร่ แต่ขณะนี้ยังไม่มีพื้นที่ประกาศภัยแล้งเลย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเตรียมความพร้อมรับมือล่วงหน้าของรัฐบาล โดยได้จัดสรรงบกลางแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เฝ้าระวังขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดลำปางได้รับการสนับสนุนจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม รวม 76 แห่ง

ขณะเดียวกัน กอนช. ได้เร่งเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูฝน โดยได้รับงบกลางเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดลำปาง 133 แห่ง และได้รับงบประมาณด้านน้ำในปี 2563 อีก 52 แห่ง วงเงินกว่า 726 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ อีกกว่า 20 โครงการ ที่ต้องเร่งขับเคลื่อนให้สามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ำโดยเร็ว – สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์