มพย.เปิดการอบรมการบริหารธุรกิจแก่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน

0
369
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เยี่ยมชมสินค้าชุมชน
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เยี่ยมชมสินค้าชุมชน

เมื่อ 29 สิงหาคม60 ที่โรงแรมเดอะ ไซมีส พัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดงานการบริหารธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยมี นายวันชัย ปานเปี่ยมเกียรติ ที่ปรึกษาบริษัทไอ คิว เอส แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็น วิทยากรบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจแบบองค์รวม ในโครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เรียนรู้แนวทางความรับผิดชอบต่อองค์กร และการจัดการให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของการทำงานการของกลุ่มให้มีศักยภาพและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้มีความพร้อมในการแข่งขันทางการค้าและสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในระดับสูงขึ้น รวมทั้งสร้างโอกาสให้กับประชาชนในเขตเมืองที่มีผลิตภัณฑ์ได้นำความรู้ไปพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้หรือรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นาย วันชัย ปานเปี่ยมเกียรติ ที่ปรึกษาบริษัทไอ คิว เอส แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็น วิทยากรบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจแบบองค์รวม
นาย วันชัย ปานเปี่ยมเกียรติ ที่ปรึกษาบริษัทไอ คิว เอส แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็น วิทยากรบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจแบบองค์รวม

และเป็นแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ ต่างๆ อาทิเช่น น้ำยาชนิดต่างๆที่ใช้ในครัวเรือนน้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดพื้น น้ำยาปรับผ้านุ่ม ครีมทาผิว ผลิตภันณ์แปรรูปจากสมุนไพร่จากธรรมชาติ ขอชำรวย เสื้อผ้า เย้บปักถักร้อย อาหารท้องถื่น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว

ปัจจุบันมีกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการจัดตั้งแล้ว จำนวน 13 กลุ่มโดยสำนักพัฒนาสังคมได้ส่งเสริมสนับสนุนและมีการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการสำรวจปัญหาอุปสรรคประเมินศักยภาพพบว่ากลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยาส่วนใหญ่มีความจำเป็นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดแข็งและพึ่งพาตนเองและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนากลุ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้สามารถยกระดับเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในตลาดสูงขึ้นสร้างรายได้และสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ที่มาออกบู๊ทภายในงาน
กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ที่มาออกบู๊ทภายในงาน