มพย.จัดอบรมการทำงานเป็นทีมระหว่างภาครัฐและประชาชนในการพัฒนาท่องถิ่นของตนเอง

0
563
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการทำงานเป็นทีม
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการทำงานเป็นทีม

เมื่อ 8 สิงหาคม 60 ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การทำงานเป็นทีม สร้างสามัคคีและความดี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ” ตามโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แก่คณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2560 โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่จากส่วนเกี่ยวข้องต่างๆเข้าร่วม อาทิ สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อบเมืองพัทยา  และตัวแทนคณะกรรมการชุมชนในเขตเมืองพัทยาทั้ง 42 ชุมชน เข้าร่วม

ตัวแทนคณะกรรมการชุมชนในเขตเมืองพัทยาทั้ง 42 ชุมชน เข้าร่วมรับฟังแนวทางการทำงาน ที่ต้องมีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นหลัก
ตัวแทนคณะกรรมการชุมชนในเขตเมืองพัทยาทั้ง 42 ชุมชน เข้าร่วมรับฟังแนวทางการทำงาน ที่ต้องมีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นหลัก

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและกิจการประชาคม สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีคณะกรรมการชุมชน ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการชุมชน มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีแนวทางในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ และทำชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งมีคณะกรรมการชุมชนในเขตเมืองพัทยาทั้ง 42 ชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 120 คน เข้าร่วมรับการอบรม  โดยการอบรม เน้นในเรื่องการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีการสร้างสัมพันธภาพในการทำงานเป็นทีม มีความร่วมมือ ทำให้มีเป้าหมายร่วมกัน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ว่า  เมืองพัทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง จึงสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรม  เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ มีประสบการณ์ มีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานราชการ ดังนั้น ผู้นำชุมชนต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกชุมชนเป็นอย่างดี สามารถรวมคนที่มีเป้าหมายร่วมกันมาทำงานเป็นทีม ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ทุกท่านที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และนำประสบการณ์ที่มีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป