ภาคเอกชนร่วม เกี่ยวข้าว ในโครงการอนุรักษ์นาท้องถิ่น ปลูกข้าวไว้กิน ผืนแผ่นดินบรรพบุรุษ

0
432

เมื่อ 18 พฤศจิกายน 60 ที่แปลงนาสาธิต หมู่ 1 ตำบลหนองปลาไหล เหล่าบรรดากลุ่มพลังมวลชน พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมกันเกี่ยวข้าวตามโครงการอนุรักษ์นาท้องถิ่น ปลูกข้าวไว้กิน ผืนแผ่นดินบรรพบุรุษ โดยได้รับเกียรติจาก นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธาน

สำหรับในปี 2560 นี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.3 ได้เข้ามาพัฒนากิจกรรม และเส้นทางท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมของคนหนองปลาไหล ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนตำบลหนองปลาไหล และมีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ร่วมเป็นพี่เลี้ยง โดยพบว่า ชาวนาหนองปลาไหล ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร ตลอดจนยึดแนวคิดรักดิน น้ำ ป่า ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล และส่งต่อยังชนรุ่นต่อไปด้วยความภาคภูมิใจ กิจกรรมในวันนี้เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมเดิมที่ชุมชนมีอยู่แล้ว คือ โครงการอนุรักษ์นาท้องถิ่น ปลูกข้าวกิน บนผืนดินบรรพบุรุษ ซึ่งได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี โดยได้กำหนดรูปแบบงานที่สำคัญ คือ “พัทยาก็มีนา” ซึ่งชาวนาหนองปลาไหล ยังคงรักษาวิถีชีวิตการทำนาแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างมีคุณค่า และร่วมมือกันผลิตข้าวปลอดภัยให้แก่ชุมชนไว้บริโภค และจำหน่าย เพื่อสร้างมูลค่า และรายได้ให้แก่ชุมชน หลังได้เวลาเหล่าบรรดากลุ่มพลังมวลชน ภาคเอกชน ต่างร่วมกันเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตกันอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้เหล่าบรรดานักเรียน นักศึกษา ต่างร่วมกันทำกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริง ทั้งในส่วนของฐานการการขูดมะพร้าว ฐานการทำข้าวเม่า เป็นต้น บรรยากาศในวันนี้พบว่าได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชนร่วมกิจกรรมอย่าคึกคัก .