พระภิกษุสงฆ์ 3 อำเภอ กว่า 500 รูป ร่วมสอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นโท – ชั้นเอก สนามสอบจังหวัดชลบุรี

0
158

เมื่อ 26-27 พฤศจิกายน 61 ที่ สนามสอบวัดหนองปรือ พระภิกษุสงฆ์ ในพื้นที่อำเภอบางละมุง  อำเภอสัตหีบ  และ อำเภอศรีราชา กว่า 467 รูป  เข้าร่วมการสอบนักธรรมสนามหลวง  ชั้นโท และ ชั้นเอก  ซึ่งในส่วนของสนามสอบของวัดหนองปรือ  ถือว่าเป็นสนามสอบ ที่ 2 ของจังหวัดชลบุรี ที่มีนักธรรมชั้นโท ร่วมสอบจำนวน 3318 รูป นักธรรมชั้นเอก 149 รูป  ร่วม 467 รูป

สำหรับการสอบนักธรรมสนามหลวง  คือการสอบไล่วัดความรู้พระปริยัติธรรม ของคณะสงฆ์ไทย โดยคำว่า “สนามหลวง” นั้นสันนิษฐานว่ามาจากคำว่า “การสอบพระปริยัติธรรมบาลีในพระราชวังหลวง” โดยการสอบสนามหลวงในสมัยก่อนนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงรับเป็นพระราชภาระ ถวายความอุปถัมภ์การจัดสอบขึ้นในพระบรมมหาราชวัง โดยจัดสอบแบบปากเปล่า คือพระภิกษุหรือสามเณรผู้ศึกษาบาลี มีความรู้พอสมควรแล้ว เข้าสอบบาลีสนามหลวง โดยการแปลคัมภีร์ภาษาบาลีเป็นภาษาไทย หรือแต่งภาษาไทยเป็นภาษาบาลี การสอบสนามหลวงในปัจจุบันนี้ แบ่งเป็นสองประเภท คือ การสอบบาลีสนามหลวง และสอบธรรมสนามหลวง  การสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม หรือ การสอบธรรมสนามหลวง แบ่งการสอบออกเป็น 2 ประเภท คือ การสอบนักธรรม สำหรับพระภิกษุ สามเณร และการสอบธรรมศึกษา สำหรับฆราวาส  โดยแบ่งชั้นการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ นักธรรมตรี, นักธรรมโท, นักธรรมเอก สำหรับพระภิกษุ สามเณร  ผู้สอบไล่ได้นักธรรมเอกนั้น กระทรวงศึกษาธิการเทียบวุฒิ ให้เทียบเท่าประถมศึกษาตอนปลาย.