พระพยอม กลฺยาโณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์งานทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยเมืองพัทยา

0
177
พระพยอม กลฺยาโณ พระนักเทศชื่อดัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในงานทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจ นำสิ่งเครื่องใช้ อาทิ เสื้อผ้า ผ้าห่ม หมอน มุ้ง หนังสือเรียน นวนิยาย กระเป๋า  เครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ วัสดุก่อสร้าง เช่น เศษหิน ไม้  กระเบื้อง อิฐ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ นำมาร่วมบริจาคในครั้งนี้จำนวนมาก
พระพยอม กลฺยาโณ พระนักเทศชื่อดัง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในงานทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจ นำสิ่งเครื่องใช้ อาทิ เสื้อผ้า ผ้าห่ม หมอน มุ้ง หนังสือเรียน นวนิยาย กระเป๋า เครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ วัสดุก่อสร้าง เช่น เศษหิน ไม้ กระเบื้อง อิฐ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ นำมาร่วมบริจาคในครั้งนี้จำนวนมาก

เมื่อ 23 มิถุนายน 61 ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยเมืองพัทยา โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเมืองพัทยา ตัวแทนองค์กร ประชาชน ผู้นำชุมชน เข้าร่วม  ซึ่งในงานได้รับเกียรติ จากพระพยอม กลฺยาโณ ประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นวิทยากรเทศนา ในหัวข้อ ” ขยะเรื่องใกล้ตัว แก้ง่ายแค่เปลี่ยนความคิด”  นอกจากนี้ได้มีพิธีทอดผ้าป่าขยะมีค่า ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจนำสิ่งเครื่องใช้  อาทิ เสื้อผ้า ผ้าห่ม หมอน มุ้ง หนังสือเรียน นวนิยาย กระเป๋า  เครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์วัสดุก่อสร้างเช่นเศษหินไม้กระเบื้องอิฐ และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ นำมาร่วมบริจาคในครั้งนี้มากมาย

ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม อาทิ ส่วนราชการ ศาสนสถาน สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวแทนองค์กร สถานประกอบการชมรม ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่โดยใช้โรงเรียนเมืองพัทยา 7 รวบรวมวัสดุเหลือใช้ และจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง แสดงให้เห็นถึงพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการลดปริมาณมูลฝอย

สืบเนื่องจากเมืองพัทยาประสบปัญหาขยะมูลฝอย ที่มีปริมาณมากขึ้นทุกปี ตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีมากถึงวันละ 460 ตัน ในจำนวนนี้  มีขยะที่เป็นวัสดุเหลือใช้ ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ จึงเกิดเป็นแนวคิดในการรวบรวมวัสดุเหลือใช้  จัดเป็นกิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล มอบให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้มีอาชีพ และมีรายได้ จากการนำวัสดุเหลือใช้ไปแปรรูปและจำหน่าย อีกทั้งยังมีการรณรงค์ให้มีการปฏิบัติตามหลัก 3R ประกอบด้วย R ที่ 1 Reduce ลดการใช้การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง R ที่ 2 Reuse คือการนำกลับมาใช้ซ้ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และ R ที่ 3 Recycle คือการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น หรือแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย ส่งเสริมให้พื้นที่เมืองพัทยามีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการร่วมกันดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองท่องเที่ยว.