ผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจาก BHP เผยทุกหน่วยงานควรตระหนักติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ในสำนักงานเพื่อเพื่มประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตคนเมื่อเกิดสถานการณ์คับขัน

0
449
นายนาวี คอนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจาก BHP เผย ถึงความสำคัญและประโยชน์ของเครื่อง(AED) ในการใช้ควบคู่การกับทำ CPR เพื่มโอกาสการรอดชีวิต ของผู้ป่วยฉุกเฉิน เมื่อยามสถานการณ์คับขัน
นายนาวี คอนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจาก BHP เผย ถึงความสำคัญและประโยชน์ของเครื่อง(AED) ในการใช้ควบคู่การกับทำ CPR เพื่มโอกาสการรอดชีวิต ของผู้ป่วยฉุกเฉิน เมื่อยามสถานการณ์คับขัน

ที่.รพ.กรุงเทพพัทยา นายนาวี คอนรัตน์ รองหัวหน้า Audio Visual BHP ผู้มีส่วนดูแลโครงการโครงการ I RESCUE และเชี่ยวชาญด้านการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เปิดเผยถึงข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์โดยภาพรวมถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของให้หน่วยงานต่างๆตระหนักติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ในสำนักงาน พร้อมให้ความรู้การใช้เครื่องมือดังกล่าวในเบื้องต้น โดยใช้เครื่อง (AED) ควบคู่ไปกับการทำ CPR หรือช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้นให้มีการหายใจและและการไหลเวียนของเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจกลับสู่สภาวะปกติ

โดยนายนาวี คอนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจาก BHP เผยว่า ที่ผ่านมาทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน(สพฉ)ก็ได้มีการรณรงค์ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในเรื่องของขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานติดตั้งเครื่อง (AED) เพื่อเพื่มช่องทางกาช่วยชีวิตกรณีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นกระทันหัน โดยผู้สื่อข่าวรายงานเพื่มเติมจากการสำรวจพบว่าโดยรวมตามสถานที่ต่างๆในเมืองพัทยา ยังไม่ค่อยมีการให้ความสำคัญติดตั้งเครื่อง (AED) เนื่องจากอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องความสำคัญและวิธีการใช้งานเท่าที่ควร และอีกเรื่องคือราคาของเครื่อง (AED) ดังกล่าว มีราคาที่สูงเกือบ 1 แสนบาทเลยทีเดียว

โดย ขณะนี้ในพื้นที่เมืองพัทยาตาม ตามโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หรือ โรงงาน โรงแรมใหญ่ๆ จะมีเครื่อง (AED) ติดตั้งอยู่ แต่สำหรับ ตามชุมชนต่างๆ วัด โรงเรียน โรงงานหรือโรงแรม ขนาดกลางหรือขนาดเล็กฯลฯ ส่วนมากยังคงขาดแคลนในส่วนของอุปกรณ์ (AED) เพราะมีราคาที่สูงพอสมควร(เครื่องละประมาณเกือบ 1 แสนบาท) จึงอยากให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงการจัดสรรงบประมาณมาดูแลในส่วนนี้ เพราะเมื่อถึงสถานณ์คับขันดังกล่าวกับพนักงานหรือคนในองค์การนั้นๆประชาชนทั่วไป ก็จะสามารถนำมาใช้ช่วยเหลือควบคู่กับการทำ CPR ได้ทันท่วงทีลดอัตราการสูญเสียช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ผู้ประสพเหตุต่างๆที่จะสามารถเพื่มโอกาสการรอดชีวิต ของผู้ป่วยฉุกเฉินเหล่านั้นได้