ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบเต็มจำนวนงวดเดือน ก.พ.-เม.ย.65

0
185

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนในอัตราเดิม ในงวดเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน 2565 ก่อนหน้าประกาศกฎกระทรวงลดอัตราเงินสมทบออก ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินส่วนต่างของเงินสมทบที่ชำระคืนเต็มจำนวนได้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับเงินคืน (สปส.1-40/7) ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ประกันตน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมด้วยตนเอง ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามที่แจ้งไว้รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า จากการลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ ระยะเวลา 6 เดือน ในงวดเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกันตน ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถจ่ายเงินสมทบอัตราใหม่ 3 ทางเลือกได้แล้ว คือทางเลือกที่ 1 จ่ายสมทบ 42 บาทต่อเดือน ทางเลือกที่ 2 จ่ายสมทบ 60 บาทต่อเดือน และทางเลือกที่ 3 จ่ายสมทบ 180 บาทต่อเดือน


ส่วนกรณีผู้ประกันตนมาตรา 40 ขาดส่งเงินสมทบไปก่อนหน้านี้ ไม่ได้เป็นผลให้สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแต่อย่างใด แต่จะกระทบกับเกณฑ์การรับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง ดังนั้น ผู้ประกันตนยังสามารถกลับมาจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 ได้ และขอให้จ่ายเงินสมทบอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสิทธิ์ความคุ้มครอง เช่น กรณีการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพและเสียชีวิต