ผู้ตรวจ ปค. ตรวจงานอำเภอบางละมุง กำชับข้าราชการวางตัวเป็นกลาง ช่วงเลือกตั้ง

0
170

ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ตรวจงานอำเภอบางละมุง กำชับทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เร่งติดตามยุติเรื่องในอำนาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จ

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 62 นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ได้เดินทางเข้าตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งนำข้อราชการมาแจ้งเพื่อทราบ และถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

       ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองได้เดินทางถึงที่ว่าการอำเภอบางละมุง ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุป การปฏิบัติตามนโยบายของกรมการปกครอง ผลการปฏิบัติโครงการไทยนิยมยั่งยืน/บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การปฏิบัติตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในภารกิจของอำเภอ การปฏิบัติตามมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดเร่งด่วนในห้วง 3 เดือน การจัดระเบียบสังคม การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การป้องกันและแก้ไขการทุจริตทางทะเบียนและบัตร การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2562 การเตรียมความพร้อม ในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส.

         ในการนี้ ได้กำชับ เน้นย้ำ ให้ข้าราชการปกครอง พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อส. ให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้ง ส.ส.และสนับสนุนการทำงานตามที่ กกต.ร้องขอ พร้อมกันนี้ได้กำชับให้ศูนย์ดำรงธรรม เร่งรัดติดตามยุติเรื่องในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ที่สามารถดำเนินการได้ทันที  สำหรับ นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง มีกำหนดตรวจราชการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2  ที่ จ.จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-21 กุมภาพันธ์ 62.