ปลื้มความสำเร็จ ตั้งแลปตรวจแมลงศัตรูพืชและสารตกค้างในผักผลไม้ ด่านเชียงของ

0
217

นางสาว มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน จังหวัดเชียงราย ว่า ตามที่ได้มอบนโยบายเร่งรัดการสร้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์แมลงศัตรูพืชและสารตกค้างในผักและผลไม้ที่นำเข้า – ส่งออกให้เบ็ดเสร็จที่ด่านเชียงของ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและคู่ค้านั้น ในปี 2564 ด่านตรวจพืชเชียงของได้รับงบประมาณจัดสรรเครื่องมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมห้องปฏิบัติการ จำนวน 9,421,600 บาท ขณะนี้ได้สร้างแล้วเสร็จ และในปี 2565 ได้ของบสนับสนุนอาคารปฏิบัติการเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากจะเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารแล้ว ยังสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคทั้งประเทศต้นทางและปลายทางอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในการตรวจหาสารต่างๆ เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งปัญหาคือเมื่อตรวจพบสารที่เป็นอันตราย จะต้องนำไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เชียงราย จึงอยากให้ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ที่ด่านเชียงของให้เบ็ดเสร็จ ลดความล่าช้าลงเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะกลับไปหารือกับกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้ง จึงได้มอบนโยบายให้สร้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์แมลงศัตรูพืชและสารตกค้างในผักและผลไม้ที่ได้มาตรฐาน โดยสุ่มตัวอย่างตรวจศัตรูพืชเชิงลึก จากนั้นนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ มีประสิทธิภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้นำเข้าและสิ่งสำคัญที่สุดคือ สุขอนามัยของผู้บริโภค ตลอดจนขอชื่นชมกรมวิชาการเกษตรที่สามารถดำเนินงานตามนโยบายที่มอบไว้ ถือเป็นความความสำเร็จของภาคเกษตรไทย


กรมวิชาการเกษตร รายงานผลการดำเนินงานการนำเข้าสินค้าเกษตรในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ของด่านตรวจพืชเชียงของ มีปริมาณการนำเข้ากว่า 346,535ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10,357 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2563 ลดลงร้อยละ17 พืชนำเข้าที่มีการตรวจมากที่สุดคือ องุ่น ผักกาดขาว ส้ม ผักตระกูลกะหล่ำและพริกสด ตามลำดับ


ในส่วนของการส่งออกสินค้าเกษตร ปี 2564 มีปริมาณการส่งเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 รัฐบาลจีน ได้มีประกาศปิดการเข้า – ออก ที่ด่านโม่ฮาน ชั่วคราว ตั้งแต่ 5 ตุลาคม -16 พฤศจิกายน 2564 ส่งผลให้รถสินค้าทั้งเข้าและออกติดอยู่บริเวณชายแดนบ่อเต็น – โม่ฮาน จำนวนมาก ทำให้การจราจรติดขัดและการเปิดใช้เส้นทางรถไฟจีน – ลาว เมื่อวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2564 ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายทดลองเปลี่ยนไปใช้เส้นทางเปิด ทางด่านฯ จึงได้ติดตามสถานการณ์การเปิด – ปิดด่านฯ จากทูตเกษตร และผู้นำเข้า – ส่งออกอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกที่ต้องการนำสินค้ากลับเข้ามาในประเทศและให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนเส้นทาง และเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 เช่น ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งสินค้า ตู้สินค้า ณ โรงคัดบรรจุและจุดตรวจสินค้า อีกทั้งติดตามสถานการณ์ข่าวสารการทดลองใช้เส้นทางรถไฟจีน – ลาว จากทูตเกษตรและผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด