ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศเข้มมาตรการรับมือโอมิครอน ให้ WFH ต่อถึง 31 มกราคมนี้

0
131

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางการปฎิบัติงานภายในที่พักและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ฉบับที่ 11) โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลกได้ทวีความรุนแรง สายพันธุ์โอมิครอนสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆขณะที่ประเทศไทย ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ดังกล่าวมากขึ้นเป็นลำดับ จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยการปรับพื้นที่สถานการณ์และปรับปรุงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นตามข้อกำหนดมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ให้ขยายเวลา Work From Home ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2565 ขอให้บุคลากรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติงานภายในที่พัก(เวิร์ก ฟอรม โฮม) อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ตั้งแต่วันที่ 15-31 มกราคม 2565


การปฎิบัติงานดังกล่าวต้องไม่กระทบกับภารกิจการให้บริการประชาชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับ ควบคุม ดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงานภายในที่พักในเวลาราชการ ทั้งนี้บุคลากรที่เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ให้ปฏิบัติงานภายในที่พัก รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อหาเชื้อโควิด-19 โดยชุด ATK ทุกสัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง ในวันแรกที่เข้าปฎิบัติงาน ตามแนวทางที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว