ประชาชนและเกษตรกรจำนวนมาก ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

0
1625

ประชาชนและเกษตรกรจำนวนมาก ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่พระยาแรกนาขวัญหว่านไถเพื่อความเป็นสิริมงคล

งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช 2562 ประชาชนจำนวนมากพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง มาร่วมชมพระราชพิธีกันตั้งแต่ช่วงเช้า แม้สภาพอากาศจะร้อนอบอ้าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด และทันทีที่พระราชพิธีเสร็จสิ้น ประชาชนที่อยู่ในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้วิ่งลงไปที่ลานแรกนาที่ใช้ในการไถหว่าน เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้นไม้และดอกไม้ที่นำมาประดับ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ บอกถึงความตั้งใจที่จะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้จากการประกอบพิธีในวันนี้ ไปผสมกับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้เพาะปลูก และนำไปเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล

สำหรับการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนั่งคัลแรกนาขวัญ ถือเป็นพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลแก่การเกษตรของไทย และบำรุงขวัญให้กำลังใจกับเกษตรกรของชาติ ซึ่งทุกปีมีเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการยกย่องเกียรติคุณ เผยแพร่ผลงานดีเด่นของสหกรณ์ ในการเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรทั่วไป ประกอบด้วย เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 16 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 12 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรแห่งแผ่นดิน จำนวน 3 สาขา