ประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 สินค้า พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย

0
85

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการเป็นประธานเปิดงานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ประกันรายได้ พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย” ว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงานดังกล่าวขึ้นภายใต้โครงการประกันรายได้สินค้า 5 สินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ํามันและยางพารา นอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแล้ว ยังสามารถผลักดันให้ประเทศเดินไปข้างหน้า โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจในขณะที่ประเทศไทยภาคการส่งออกเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา รายได้เข้าประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 8.5 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.1 ซึ่งตั้งเป้าไว้ร้อยละ 4 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก และคาดหวังว่าในปี 2565 นี้ จะสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นอีก โดยจํานวนสินค้าส่งออก สินค้าที่เป็นพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด เป็นความหวังว่าจะช่วยทําให้เพิ่มรายได้ให้ประเทศและสร้างรายได้ให้เกษตรกร


อย่างไรก็ตาม การเพาะปลูกนั้นมีความเสี่ยง เนื่องจากต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนหลายอย่าง ทําให้เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศขาดทุน รัฐบาลจึงหาวิธีการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยรัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้ใช้นโยบายประกันรายได้พืชผลมาช่วยเหลือ ทําให้เกษตรกรอยู่ได้ สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้ต่อไปและมีพืชผล หลายชนิดที่สามารถทํารายได้ให้ประเทศและสร้างรายได้ให้เกษตรกรในปี 2565 นี้ได้