ปปส.ภาค2 ดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ชุมชนซอยกอไผ่

0
327
นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนซอยกอไผ่ ให้การตอนรับ  คณะ ป.ป.ส.ภาค2 ที่มาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสร้างอาชีพชุมชนดูแลชุมชน
นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนซอยกอไผ่ ให้การตอนรับ คณะ ป.ป.ส.ภาค2 ที่มาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสร้างอาชีพชุมชนดูแลชุมชน

เมื่อ 3 ตุลาคม 60 ที่.ชุมชนซอยกอไผ่ นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนซอยกอไผ่ ให้การตอนรับ คณะ ป.ป.ส.ภาค 2 และเครือข่ายการทำงานด้านการป้องกันยาเสพติด โดยทางคณะทำงานได้ มีการนำเสนอให้ ประธานหรือผู้นำชุมชนทั้ง 42 ชุมชน ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา มาประชุมร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยใช้เครือข่ายภาคประชาชนมามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส ให้ง่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดไป ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด

การประชุมแนวทางการพัฒนาชุมชนห่างไกลยาเสพติด
การประชุมแนวทางการพัฒนาชุมชนห่างไกลยาเสพติด

ทั้งนี้ชุมชนซอยกอไผ่ ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบในการใช้ กองทุนแม่ของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยการใช้งบประมาณจากชุมชนดูแลชุมชน ซึ่งมีคณะกรรมการเป็นผู้ร่วมกันดูแล และหารายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ นำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม อาหารชนิดต่างๆ ที่ได้มีการสอนและต่อยอดเป็นอาชีพมีรายได้เสริม เลี้ยงดูครอบครัว รวมไปถึงจากคณะดูงานที่มาศึกษาดูงานด้านต่างๆในชุมชน และผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ก็ร่วมใจกันบริจาคด้วย ซึ่งรายได้จะเป็นทุนต่อยอดพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน

โดยบทบาทของชุมชนที่ได้ปฎิบัติต่อเนื่องคือพลักการดันด้านกีฬา และการถ่ายทอดความรู้เรื่องโทษ ของยาเสพติดจนปัญหายาเสพติดในชุมชนเบาบางลง โดยทาง ป.ป.ส.ภาค 2 จึงได้เข้าดูแนวทางการทำงาน เพื่อที่จะผลักดัน ให้ชุมชนต่างๆ รับทราบนโยบายและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันลำดับต่อไป.