ทำงานเชิงรุกให้คำแนะนำ แก้ปัญหาด้านอารักขาพืชแก่เกษตรกรผ่าน 968 คลินิก ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

0
175

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันพบปัญหาการเข้าทำลายของศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีศัตรูพืชอุบัติใหม่ และศัตรูพืชที่เคยระบาดกลับมาระบาดซ้ำอีกในพื้นที่เดิม เนื่องจากเกษตรกรมีการจัดการที่ไม่เหมาะสม ใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ไม่พักแปลงปลูกหรือปรับปรุงบำรุงดินและปลูกพืชชนิดเดิมซ้ำๆ ส่งผลให้พืชอ่อนแอ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนการดำเนินงานคลินิกพืชระดับพื้นที่ เพื่อให้บริการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชเบื้องต้นให้กับเกษตรกร พร้อมให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชแก่เกษตรกร โดยยึดการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบทของเกษตรกรและพื้นที่ เปิดให้บริการคลินิกพืชในทุกพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 968 คลินิกครอบคลุมทุกภูมิภาค สามารถวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชทั้งในภาคสนามและในระดับห้องปฏิบัติการจากนักวิชาการด้านอารักขาพืช รวมถึงให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชได้ครอบคลุมทุกด้าน สนับสนุนชีวภัณฑ์พื้นฐานที่จำเป็น แมลงศัตรูธรรมชาติ และสารสกัดธรรมชาติ คลินิกพืชระดับจังหวัด ให้บริการอยู่ที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด ทุกจังหวัด สามารถวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช


โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลัก ในพื้นที่ของจังหวัดโดยเน้นการวินิจฉัยภาคสนาม ให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชได้ครอบคลุมทุกด้าน มีการสนับสนุนชีวภัณฑ์บางชนิดที่เหมาะสมกับการควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่และคลินิกพืชระดับอำเภอ เปิดให้บริการอยู่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ 882 อำเภอ ทั่วประเทศ สามารถวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ โดยเน้นการวินิจฉัยภาคสนามและสามารถให้คำแนะนำได้ครอบคลุมทุกด้าน